§ 1

Laugets fulde navn er:
”The Right Honourable Gentlemen Golfers’ Whisky Association of March 19th 2003”

§ 2

“The Right Honourable Gentlemen Golfers’ Whisky Association of March 19th 2003” har til formål:

 1. At udbrede og formidle kendskabet til Whisky blandt laugets medlemmer – og alene den del af Whiskyfabrikationen, som betegnes ”Single Malt”, og som er hjemmehørende i Skotland

 2. At sikre medlemmerne et sundt, righoldigt og spændende liv gennem tilførsel af korrekte mængder og kvalitet af ”Usquebaugh” – også benævnt Livets Vand og Whisky. Til indfrielse og bedst mulig efterlevelse af Laugets formålsparagraf har Lauget qua Laugsbeslutning nr. 1 investeret i egen 250 ltrs tønde Whisky – se i øvrigt separat protokol herom

 3. At værne om medlemmernes høje moralkodeks til gavn for det danske samfund, således at medlemmerne med baggrund i god smag og livserfaring ikke fristes til at nyde livets vand under anden betegnelse og herkomst end den eneste ægte vare – Single Malt

 4. At udveksle livserfaring og regler for god etikette, når dette tjener til opfyldelse af § 2.1
  5. At arrangere rejse- og golfarrangementer, når disse ligeledes tjener til opfyldelse af § 2.1

§ 3

Som medlemmer af ”The Right Honourable Gentlemen Golfers’ Whisky Association of March 19th 2003” optages kun mandlige, golfspillende gentlemen over 35 år, som dels er økonomisk uafhængige, dels forstår kunsten at kommunikere på mest inspirerende og livsbekræftende måde via E-mail.

§ 4

Medlemstallet i ” The Right Honourable Gentlemen Golfers’ Whisky Association of March 19th 2003” er fastsat til 12 personer, som alene gør sig fortjent til livsvarigt medlemskab gennem behørig dokumentation af betingelserne angivet i § 3
Medlemmerne af ”The Right Honourable Gentlemen Golfers’ Whisky Association of March 19th 2003” opnår medlemskab på følgende måde:
1. Oldermand og Viceoldermand udpeger hver 2 medlemmer under hensyntagen til kriterierne angivet i § 3
2. De nu seks medlemmer af lauget indstiller skriftligt hver yderligere ét medlem til optagelse, hvorefter Oldermanden med udgangspunkt i indstillingens sproglige og argumentationsmæssige udformning alene træffer beslutningen om kandidaternes værdighed til optagelse i Lauget.

§ 5

Som fastlagt i § 4 er ” The Right Honourable Gentlemen Golfers’ Whisky Association of March 19th 2003” ikke en ubetinget demokratisk forening med lige medbestemmelsesret for alle Laugets medlemmer.
Ledelse, organisation, ansvar, kompetence, pligter og opgaver i ” The Right Honourable Gentlemen Golfers’ Whisky Association of March 19th 2003” er bestemt som følger:

 1. Oldermand, Mikael Sthaalros, uden opgaver,- men med demokraturisk til diktatorisk tenderende beføjelser

 2. Viceoldermand, Niels Vester, med pligt til at sikre Oldermanden et rigt, spændende og godt liv i alle henseender

 3. 10 menige medlemmer, som dels skal sikre Viceoldermanden råderum til at udfylde sit ansvarsområde, dels sørge for upåklagelig varetagelse af Laugets praktiske og upraktiske gøremål
  Hvis Oldermanden i en periode – uanset årsag og begrundelse – ikke er i stand til at varetage sit hverv, kan han under henvisning til § 5 A frit overdrage sine beføjelser til Viceoldermanden og ligeledes konstituere en Vice-Vice-Oldermand i fraværsperioden.

Forslag fra medlemmerne er altid velkomne, idet disse dog altid skal fremsættes skriftligt og begrundet til Oldermanden, som med udgangspunkt i § 5.A træffer beslutning om forslagenes validitet og videre skæbne

§ 6

Såfremt et medlem, af én eller flere uforståelige årsager, gennem udtrædelse af Lauget ønsker at overdrage sine rettigheder – og ikke mindst pligter – til trediemand, skal dette ske efter reglerne i § 4.2

§ 7

Medlemmerne mødes én gang årligt, idet:
1. Værtskabet for Laugets møder går på skift blandt medlemmerne
2. Møderne i år 1, 4, 7 og 10 henlægges til en geografisk lokalitet, som svarer til indholdet i § 2.1 – som år 1 fastlægges kalenderåret 2003
3. Møderne har en fast dagsorden som følger:

 • 18 hullers slagspil på en bane, som lever op til Laugets høje kvalitetskrav

 • Middag og vine efter værtens valg

 • Minimum tre forskellige flasker, som lever op til kravene angivet i § 2.1 og § 2.2

 • Indehaveren af værtskabet definerer herudover dagsordenens enkelte punkter
 • Indehaveren af værtskabet har ret og pligt til at indkræve dækning af sine omkostninger i forbindelse med årsmødets afholdelse blandt Laugets medlemmer
  4. Den i § 7.3 nævnte golfrunde skal indgå i en løbende turnering over 10 år for Laugets medlemmer, idet Oldermanden under henvisning til § 5 A har ret til at uddele bøder for dårligt spil. Tildelte og indkasserede bøder anvendes til gavn for Laugets medlemmer som helhed
  5. Laugets medlemmer forpligter sig til tavshed omkring emner drøftet eller oplevet på Laugets møder, hvis disse må anses som værende af følsom karakter for et eller flere af Laugets medlemmer.
§ 8

”The Right Honourable Gentlemen Golfers’ Whisky Association of March 19th 2003” består udelukkende af ægte hædersmænd, hvorfor det må anses for formålsløst at opstille regler for eksklusion af medlemmer.
Oldermanden har dog muligheden for og retten til omgående eksklusion af medlemmer, som gribes i at anvende tilsætningsstoffer i produkter underlagt § 2.1 og § 2.2.
Dispensation herfor kan dog gives, hvis medicinske årsager angives som årsag for bruddet mod Laugets etikette – og i så fald kun mod forevisning af lægeerklæring.

§ 9

”The Right Honourable Gentlemen Golfers’ Whisky Association of March 19th 2003” kan kun opløses:

 1. Hvis produkter angivet i § 2.1 måtte udgå på markedet (guderne forbyde det)
 2. Hvis Lauget ikke evner at tiltrække ægte, golfspillende gentlemen
 3. Når Laugets medlemmer ikke længere evner at spille golf
 4. Hvis alle medlemmer – inkl. Oldermanden – er enige herom
  Forud for opløsning af Lauget, skal alle aktiver såvel som passiver, der ikke er det enkelte medlems ejendom, være konsumeret i fuld harmoni.

Således vedtaget vedr. stiftelsen af ”The Right Honourable Gentlemen Golfers’ Whisky Association of March 19th 2003”.
Horsens, onsdag den 19. marts 2003
Mikael Sthaalros, Oldermand
Niels Vester, Viceoldermand